בר מים אי-בר Ebar | בר המים של ישראל

תעודת אחריות יצרן + שירות


כללי: אי בר מים בע"מ (להלן: "החברה") מתחייבת כי בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר, לפי הוראות יצרן ,בר המים יהיה ללא פגמים בחומרים וביצור ,אך עם זאת החברה איננה מתחייבת כי המוצר יפעל ללא תקלות או הפרעות כלשהן. במסגרת כתב השירות ניתנת אחריות פעם אחת למכשיר המים ופעם שניה למכלול רכיבי ההתקנה בהתאם למפורט מטה.

1. האחריות לבר מים תהה כפופה בהתאם לתנאים הבאים: (בעסקת רכישה בלבד)

ההתקנה של בר המים על ידי מתקין מוסמך מטעמנו  כמצוין על גבי ספח ההתקנה, לתקופה של 12 חודשים לבר המים עצמו ולחלקיו, למעט מסננים ונורות, שתקופת האחריות עליהם היא למשך 3 חודשים (להלן: "תקופת האחריות"). מובהר כי במקרה של התקנה שלא על ידי מתקין מוסמך מטעמנו אחריות לבר המים כאמור – לא תחול.

2. תיקון ו/או החלפה של בר המים ו/או איזה מחלקיו על-ידי החברה לא יביאו להארכת תקופת האחריות ו/או לחידושה. עם זאת, האחריות תמשיך לחול גם על החלקים שתוקנו או על בר מים שהוחלף במהלך תקופת האחריות, וזאת עד ליתרת תקופת האחריות.

3.האחריות על ההתקנה שבוצעה על ידי מתקין מוסמך מטעם החברה, הינה למשך תקופת אחריות היצרן מיום ההתקנה (שנה). לא תינתן אחריות על התקנה שבוצעה שלא על ידי מתקין מוסמך מטעם החברה ו/או בוצעה באופן עצמאי על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו.

4. החברה תחליף כל חלק בבר המים שיראה לה פגום ואשר גורם לתקלה ולפעולה בלתי תקינה של בר המים ובלבד שלא התקיים אחד מן הסייגים  המפורטים בהמשך, הפוטרים את החברה ממחויבותה על פי סעיף זה, והכול על פי שיקול דעתה המוחלט

5. בכל מקרה של אירוע נזק כדוגמת שריפה ו/או הצפה ו/או פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של בר המים יש להפסיק מיד את השימוש בו לנתקו ממקור חשמל ומים,  וליצור קשר מידי עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות אתר האינטרנט בכתובת  www.ebar.org.il  או בטלפון *8191

6. החברה מתחייבת כי במידה ולא תצליח לתקן את הבר מים ,למצבו טרם התיקון ו/או לא יהיה בנמצא חלקים, היא תספק  ללקוח בר מים חליפי.

7. החברה מתחייבת לתקן את בר המים עד 30 ימי עסקים, מיום איסוף המכשיר מהלקוח למעבדה לא כולל (שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים), החברה אינה מתחייבת לספק בר חליפי בתקופת ההמתנה.

8. היה וימצא על-ידי החברה כי הפגם או התקלה הנטענים מכוסים במסגרת אחריות זו, התיקון או ההחלפה של בר המים או איזה מחלקיו, יבוצע בבית הלקוח, למעט במקרים בהם יהיה צורך בלקיחת המכשיר לתיקון במעבדת החברה, וזאת  על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

9. כל דרישה להפעלת כתב שירות זה כפוף למתן הודעה בכתב על-ידי הלקוח לחברה על הפגם הנטען, מיד עם התגלות הפגם, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד פקיעת תוקף תקופת האחריות.

הגבלת אחריות:

מבלי לגרוע מכל האמור תעודת אחריות זו לא תחול על בר המים, והחברה תהיה פטורה מהתחייבויותיה לתיקון תקלות, בכל אחד מן המקרים הבאים:

1.כאשר התקלה נגרמה כתוצאה משימוש בבר המים המנוגד להוראות השימוש של החברה אשר ניתנו במעמד התקנתו או כאשר נעשו שימוש או הפעלה שאינם סבירים ו/או שימוש שאינו למטרות להן מיועד בר המים.

2. פגם או נזק שנגרמו בנסיבות ו/או על ידי גורמים  שאינם בשליטתה של החברה ו/או הקשורים עמה, לרבות במקרה של חשיפת בר המים לתנאי סביבה וחום קיצוניים ו/או לחומרים כימיים שונים. ו/או תקלה ו/או הפרעה ברשת החשמל ו/או ברשת המים ו/או באיכותם. כגון :  טעמי לוואי ,נזקי אבנית ,

3. פגם או נזק שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, לרבות  רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה ו/או פעולות איבה או מקרים אחרים שהם מעבר לשליטתה הסבירה של החברה.

4. נזק שנגרם כתוצאה מחדירת מזיקים לבר המים.

5. פגם או נזק שנגרמו עקב זדון או רשלנות או חוסר זהירות של הלקוח ו/או מי מטעמו , כגון, אך לא רק, כאלה שנגרמו על ידי חפצים חדים או עקב נפילתו של בר המים וכיו"ב.

6. אחריות זו אינה חלה על חלקי פלסטיק חיצוניים של בר המים שהלקוח מעוניין בהחלפתם מסיבות אסטטיות או שאין בהם קלקול כגון: פנלים, קולטי טיפות ופיית המזיגה , צינור המים שמחובר חיצוני למכשיר המים.

7. אחריות זו  לא תחול ותפוג מעצמה במקרה של  שימוש בבר המים בניגוד להוראות השימוש, לרבות שימוש בסנן ,נורה ו/או בלון סודה שאינם מקוריים, וככל שבר המים או איזה מחלקיו, לרבות צנרת המים המחוברת לו, נפתח ו/או  הורכב ו/או הוחלף ו/או תוקן, לרבות אם בר המים הועבר למקום אחר, על-ידי גורם שאינו נציג המוסמך על-ידי החברה.

8. אחריות על התקנה/ שינוי מיקום התקנה לאחר שנה מיום הרכישה , תהיה למשך 30 יום בלבד . החברה לא תהייה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה  מנזילת מים מהצינור החיצוני שמחובר למתקן מים לאחר 30 יום.

9. חל איסור להסיר את המספר הסידורי של בר המים. הסרת ו/או השחתת סימני הזיהוי או המספר הסידורי תהווה פעולה בניגוד להוראות. שימוש והאחריות  לא תחול ולא תהיה  תקפה.

10. החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד התיקון ו/או ההחלפה ו/או ההובלה של בר המים בכל אחד מהמקרים המנויים לעיל, וזאת בהתאם למחירון השירות של החברה אשר יהיה תקף במועד ביצוע התיקון. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה על החברה לתקן את בר המים באחד המקרים המפורטים לעיל.  

11. החרגות נוספות:

א. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות עבור ביקורי טכנאי וחלקי חילוף במקרה של תקלה/ נזק.

במקרים הבאים:

  1. גיל המכשיר מעל 3 שנים השתתפות עצמית תהיה בסך של 40 ₪ + מע"מ.
  2. גיל המכשיר מעל  4 שנים השתתפות עצמית תהיה בסך של 60 ₪ + מע"מ.
  3. גיל המכשיר מעל 5 שנים השתתפות עצמית תהיה בסך של 170 ₪ + מע"מ.

ב. בר מים שגילו עולה מ – 5 שנים , החברה אינה מתחייבת לשמור חלקי חילוף.

ג. יגבה תשלום של 150 ₪ + מע"מ עבור המקרים הבאים:

 1. בקריאת שירות סרק (במידה וטכנאי הגיע ולא נמצאה תקלה במוצר ו/או לקוח לא נמצא בביתו בעת הגעת הטכנאי).

2. הלקוח קיבל הנחיות מפורטות משירות הלקוחות והוא לא ביצע אותם בטרם הגעת הטכנאי.

החברה אינה מתחייבת להתאמת בר המים למטרה/ או לייעוד מסוימים כלשהם בכל מקרה, אחריות החברה על פי תעודת אחריות זו מוגבלת אך לתיקון המוצר, החלפתו או השבת תמורתו, בהתאם להוראות תעודת אחריות זו, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי, בכל מקרה אחר הקשור לכתב אחריות זה, למוצר או לאביזריו כולל צינור מים חיצוני שמחובר למכשיר , אלא אם החוק קובע כי מדובר באחריות שלא ניתן להתנות עליה.

מבלי לגרוע מכל האמור תעודת אחריות זו לא תחול על בר המים, והחברה תהיה פטורה מהתחייבויותיה לתיקון תקלות כאשר התקיימו באחד הסעיפים המצויים בדף הנ"ל.

החזרת מוצרים וביטול עסקאות

1.       ניתן לבטל כל עסקה באתר תוך 14 ימים קלנדריים מיום ההזמנה ללא כל חיוב, כל עוד ההזמנה לא נשלחה ללקוח ולא בוצע חיוב בכרטיס האשראי. במידה וההזמנה נשלחה ללקוח יחויב הלקוח בדמי הובלה והתקנה בלבד. ובמידה ובוצע חיוב בכרטיס האשראי הלקוח יישא בעלויות הביטול ע"פ חוק.

2.       במקרים הבאים לא יתקבל ביטול ולא יוחזר הכסף ללקוח:

            -  הלקוח החליט לבטל את העסקה לאחר 14 ימים קלנדריים .

 -  הלקוח ביקש לבטל את העסקה תוך 14 הימים קלנדריים  העומדים לרשותו אולם המוצר אינו במצבו כפי שיצא את חברתנו  (שבור, סדוק, שרוט או שנעשה בו שימוש ).

3.       החזרת המוצר היא באחריות הלקוח והיא תתבצע עד 14 יום קלנדריים  מתאריך קבלתו. יש להחזיר את המוצר במצב תקין, ללא שריטות/פגמים באריזתו המקורית. החזרה על ידי טכנאי החברה מבית הלקוח תהיה כרוכה בתשלום עבור איסוףּ + פירוק המוצר בלבד. בעלות של 250 ש"ח
* מצ"ב קישור לאתר המועצה לצרכנות לגבי דיני ביטול עסקה: http://www.consumers.org.il/category/group-1 
  לגבי דיני דמי התקנה: http://www.consumers.org.il/category/annulment-fee-and-installation-fee

אספקת המוצרים


1. "אי בר מים בע"מ תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש, לכתובת שסופקה או לסניף הדואר הקרוב תוך המועד המצוין באתר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2. "אי בר מים בע"מ" תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה שיאמרו מראש, וזאת בכפוף לתשלום מלא.

 

    "אי בר מים בע"מ" לא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

דמי משלוח והתקנה
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממחסני החברה במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו באתר וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף .
3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

4.באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית "אי בר מים בע"מ" ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים: א' – ה' לא כולל שבתות וחגים.
* החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כתב השירות מעת לעת.

ט.ל.ח


צרו קשר
חייגו: *8191
רוצים שנחזור אליכם?
השאירו פנייתכם כאן